Általános szerződési feltételek

1. Bevezetés

Jelen Általános Szerződési Feltételek (továbbiakban ÁSZF) tartalmazza a macrobudapest.hu weboldalon (a továbbiakban: honlap) elérhető Fogyasztó (továbbiakban: Fogyasztó) általi szolgáltatás igénybevételének feltételeit.  A honlapon megtalálható minden olyan technikai információ, melyet jelen ÁSZF nem tartalmaz és amely a honlap használatához szükséges. A Fogyasztó a honlap használatával tudomásul veszi és elfogadja a jelen ÁSZF-ben foglaltakat.

2. A Szolgáltató

Szolgáltató:

Név: MACRO BUDAPEST Kft.

Székhely: 1115 Budapest, Tétényi út 8.

Levelezési cím: 1115 Budapest, Tétényi út 8.

Iroda  címe: 1115 Budapest, Tétényi út 8.

Képviselő neve: Karner Istvánné ügyvezető

Papp Miklósné cégvezető

Cégjegyzékszám: Cg.01-09-169004

Bejegyző Bíróság neve: Fővárosi Törvényszék Cégbírósága

Adószám: 10794380-2-43

Közösségi adószám: HU10794380

Számlavezető pénzintézet: MKB Bank

Számlaszám: 10300002-20345190-00003285

IBAN számlaszám: HU40

E-mail cím: .office@macrobudapest.hu

Telefonszám: +36-1/206-5702

Fax: +36-1/203-0341

Fogyasztó: a fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvény értelmében: az önálló foglalkozásán és gazdasági tevékenységi körén kívül eső célok érdekében eljáró természetes személy, továbbá a békéltető testületre vonatkozó szabályok alkalmazásában az önálló foglalkozásán és gazdasági tevékenységi körén kívül eső célok érdekében eljáró, külön törvény szerinti civil szervezet, egyházi jogi személy, társasház, lakásszövetkezet, mikro-, kis- és középvállalkozás is, aki, illetve amely árut vesz, rendel, kap, használ, igénybe vesz vagy az áruval kapcsolatos kereskedelmi kommunikáció, ajánlat címzettje, aki a Szolgáltató honlapját  felkeresi (a továbbiakban: Fogyasztó)

3. A honlapon folytatott tevékenység

A honlapon  elektronikai eszközök  értékesítését végzi a Szolgáltató.

A Szolgáltató   tevékenységére a Polgári Törvénykönyv és a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II.26.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Kormányrendelet) vonatkozik

4. Felhasználási feltételek

4.1. Felelősség

A Fogyasztó a honlapot kizárólag a saját kockázatára használhatja, és elfogadja, hogy a Szolgáltató nem vállal felelősséget a használat során felmerülő vagyoni és nem vagyoni károkért a szándékosan, súlyos gondatlansággal, vagy bűncselekménnyel okozott, továbbá az életet, testi épséget, egészséget megkárosító szerződésszegésért való felelősségen túlmenően.

A Szolgáltató kizár minden felelősséget a honlap használói által tanúsított magatartásért, a Fogyasztó teljes mértékben és kizárólagosan felelős saját magatartásáért.

A Fogyasztó köteles gondoskodni arról, hogy a honlap használata során harmadik személyek jogait, vagy jogszabályi előírásokat sem közvetlenül, sem közvetett módon ne sértse.

A Fogyasztók által a honlap használata során esetlegesen elérhetővé tett tartalmat (például hozzászólás) a Szolgáltató jogosult, de nem köteles ellenőrizni, és a közzétett tartalmak tekintetében a Szolgáltató jogosult, de nem köteles jogellenes tevékenység folytatására utaló jeleket keresni és ezekért felelősséget nem vállal.

4.2. Szerzői jogok

A honlap teljes egésze (szövegek, képek, grafikai elemek, stb.) szerzői jogvédelem alá esik, így kereskedelmi célokra másolni, módosítani, terjeszteni tilos!

5. A honlapon történő vásárlás

5.1. Megrendelés folyamata

A honlap termékbemutatási, és online megrendelési lehetőséget biztosít a Fogyasztók számára.  A Megrendelés űrlap kitöltése után a „megrendelem” gombra kattintva juttatja el megrendelését a Szolgáltatóhoz.

Erről a honlapon, illetve e-mailben kap megerősítést. Amennyiben a megrendelés rögzítése után (pl.: a visszaigazoló e-mailben) észlel hibás adatot, azt haladéktalanul, de legfeljebb 24 órán belül köteles jelezni azt a Szolgáltatónak.

5.2. Ajánlati kötöttség, visszaigazolás

A Szolgáltató a Fogyasztó megrendelését 48 órán belül visszaigazolja. Ha a Fogyasztó nem kapja meg 48 órán belül a visszaigazolást, úgy a Fogyasztó mentesül ajánlati kötöttsége alól, a megrendelt termékeket nem köteles átvenni.

A visszaigazoló e-mail tartalmazza a vásárlás során megadott adatokat, a rendelési adatokat, a megrendelt termék(ek) nevét, típusszámát, árát, a választott fizetési és szállítási módokat, valamint ezen felül a Fogyasztó rendeléssel kapcsolatos megjegyzéseit.

5.3. A szerződés létrejötte

A szerződés megkötésére magyar nyelven van lehetőség. A megrendelés leadása elektronikus úton megkötött szerződésnek minősül, amelyre az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvényben foglaltak megfelelően irányadóak. A szerződés a Fogyasztó és a Szolgáltató közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014 (II.26.) Korm. rendelet hatálya alá tartozik, és szem előtt tartja a Fogyasztók jogairól szóló Európai Parlament és a Tanács 2011/83/EU irányelvének rendelkezéseit.

A Szolgáltató az automata visszaigazoló e-mailen felül küld a Fogyasztó részére egy második e-mailt (külön visszaigazolás) 48 órán belül, amellyel a Fogyasztó ajánlatát elfogadja, és így a szerződés az ajánlat Szolgáltató általi elfogadásáról szóló külön e-mail megérkezésekor jön létre és nem a megrendelés automatikus visszaigazolásáról szóló e-mail megérkezésével.

5.4. A szerződés iktatása

A honlapon keresztül kötött szerződés nem minősül írásbeli szerződésnek, a Szolgáltató azt nem iktatja, utólagosan nem hozzáférhető.

A Szolgáltató aláveti magát a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara Etikai Kódexe rendelkezéseinek, melyek  a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara honlapján (www.mkik.hu) tekinthető meg.

5.5. Számla

A Szolgáltató papíralapú számlát állít ki, melyet a megrendelt áruhoz csatolva bocsát a Fogyasztó rendelkezésére.

A Szolgáltató elektronikus számlát nem állít ki.

Több tételre vonatkozó megrendelés esetén a Fogyasztó az  egyes tételekről külön-külön  számlát kérhet,  amely igényét előre jeleznie kell a Szolgáltatónak.

5.6. Fizetés

A fizetés az alábbi módokon történhet:

5.6.1. Előre utalás Előlegbekérő levél alapján

Az Előlegbekérő levél tartalmazza a fizetendő bruttó végösszeget, melyet a megadott fizetési határidőre kell  teljesítenie a Fogyasztónak a levélen feltüntetett szolgáltatói bankszámlára.

5.6.2. Utánvét

A vételárat a csomag átvételekor a futárnak kell fizetni készpénzben a csomagban található  számla  alapján.

5.6.3. Készpénzzel a helyszínen

A vételár megfizetése a készpénzes számla ellenében a helyszínen esedékes.

5.7. Átvételi lehetőségek, szállítás

A honlap az alábbi átvételi lehetőségeket, ill. szállítási módokat tartalmazza:

5.7.1. Futárszolgálat

A kiszállítás a PXP, vagy a DPD  futárszolgálattal történik.

Kiszállításra munkanapokon hétfőtől-péntekig, 08:00-17:00 óra között van lehetőség, hétvégi kiszállítást nem biztosítunk.

A Fogyasztó Magyarország területén bármilyen címet megadhat, ahol biztosítja a megrendelt termék átvételét.

Nincs lehetőség arra, hogy a Fogyasztó a futárszolgálattal felvegye a kapcsolatot a szállítási időpont további pontosítása miatt.

Ha a futár a megadott címen nem talál senkit, úgy a 2. kézbesítés előtt a futárszolgálat telefonon keresztül egyeztet a Fogyasztóval az időpontról.

Ha a kézbesítés a Fogyasztó hibájából hiúsul meg, az újbóli kézbesítés költsége a Fogyasztót terheli.

A csomag átvételekor a Fogyasztó köteles megvizsgálni, hogy az sérülésmentes-e. Amennyiben sérülést tapasztal, a Fogyasztó kérheti a futártól jegyzőkönyv felvételét és egyúttal köteles ellenőrizni a mennyiséget.  A küldeményt kísérő  dokumentum aláírásával a Fogyasztó igazolja az átvételt, ezt követően a Fogyasztó kizárólag minőségi kifogással élhet,  ezért a kiszállítást végző személy távozása után a Szolgáltatónak utólag mennyiségi reklamációt nem áll módjában elfogadni.

Amennyiben az átvételkor láthatóan sérült a csomagolás vagy a termék, és a sérülés a termék átvételét megelőzően keletkezett, a termék visszavételét, illetve cseréjét a Szolgáltató díjmentesen biztosítja.

5.7.2. Személyes átvétel a Szolgáltató székhelyén lehetséges.

5.8.

A szállítási költség a „Megrendelés” űrlapon van feltüntetve.

Szállítási határidő: a Fogyasztó megrendelésétől számított 2-4 munkanap, eltérő esetben a Szolgáltató új  szállítási határidőre szóló ajánlatot tesz a Fogyasztónak, amelynek Fogyasztó általi elfogadása esetén a szerződés létrejön. Szolgáltató köteles az elfogadott határidőn belül teljesíteni a szállítást.

A Szolgáltató késedelme esetén a Fogyasztó jogosult póthatáridőt kitűzni. Ha a Szolgáltató a póthatáridőn belül nem teljesít, a Fogyasztó jogosult a szerződéstől elállni. A Fogyasztó póthatáridő kitűzése nélkül akkor jogosult a szerződéstől elállni, ha a Szolgáltató a szerződés teljesítését megtagadta, vagy a Felek kölcsönös megállapodással eltekintenek a szerződés teljesítésétől.

6. Elállási jog

6.1. Elállási jog gyakorlásának menete

Az e pontban foglaltak kizárólag azon Fogyasztóra vonatkoznak, aki a szakmája, önálló foglalkozása vagy üzleti tevékenysége körén kívül eljáró természetes személy, aki terméket vesz, rendel, kap, használ, igénybe vesz, valamint a termékkel kapcsolatos kereskedelmi kommunikáció, ajánlat címzettje.

A Fogyasztó a terméknek, több termék szolgáltatásakor az utoljára szolgáltatott terméknek a Fogyasztó, vagy az általa megjelölt, a fuvarozótól eltérő harmadik személy általi átvételének napjától számított tizennégy (14) napon belül jogosult a szerződéstől indokolás nélkül elállni.

A Fogyasztó a szerződés megkötésének  napja és a termék átvételének napja közötti időszakban is gyakorolhatja elállási jogát.

Ha a Fogyasztó elállási jogával élni kíván, elállási szándékát tartalmazó egyértelmű nyilatkozatát köteles eljuttatni (például postán, telefaxon vagy elektronikus úton küldött levél útján) a jelen ÁSZF 1. pontjában feltüntetett elérhetőségek igénybevételével a Szolgáltató részére. A Fogyasztó határidőben gyakorolja elállási jogát, ha a fent megjelölt határidő lejárta előtt elküldi elállási nyilatkozatát a Szolgáltató részére.

A Fogyasztót terheli annak bizonyítása, hogy elállási jogát az ezen pontban meghatározott rendelkezéseknek megfelelően gyakorolta.

A Szolgáltató mindkét esetben e-mailben haladéktalanul visszaigazolja a Fogyasztó elállási nyilatkozatának megérkezését.

Írásban történő elállás esetén azt határidőben érvényesítettnek kell tekinteni, ha a Fogyasztó az erre irányuló nyilatkozatát 14 naptári napon belül (akár a 14. naptári napon) elküldi a Szolgáltatónak.

Postai úton történő jelzés alkalmával a postára adás dátumát, e-mail vagy telefaxon keresztül történő értesítés esetén az e-mail illetve a fax küldésének idejét veszi figyelembe a Szolgáltató a határidő számítás szempontjából. A Fogyasztó levelét ajánlott küldeményként adhatja postára, mellyel hitelt érdemlően bizonyíthatja a feladás dátumát.

A Fogyasztó elállás esetén köteles a megrendelt terméket a Szolgáltató 1. pontban feltüntetett címére indokolatlan késedelem nélkül, de legkésőbb elállási nyilatkozatának közlésétől számított 14 napon belül visszaküldeni. A határidő betartottnak minősül, ha a Fogyasztó a 14 napos határidő letelte előtt elküldi (postára adja, vagy az általa megrendelt futárnak átadja) a terméket.

A termék a Szolgáltató címére történő visszaküldésének költsége a Fogyasztót terheli. A Szolgáltatónak az utánvéttel visszaküldött csomagot nem áll módjában átvenni. A termék visszaküldésének költségén kívül az elállás kapcsán a Fogyasztót semmilyen más költség nem terheli.

Ha a Fogyasztó eláll a szerződéstől, a Szolgáltató haladéktalanul, de legkésőbb a Fogyasztó elállási nyilatkozatának kézhezvételétől számított 14 napon belül visszatéríti a Fogyasztó által kifizetett számla ellenértékét, ideértve a fuvarozási (kiszállításért fizetett) költséget is, kivéve azokat a többletköltségeket, amelyek amiatt merültek fel, hogy a Fogyasztó a Szolgáltató által felkínált, legolcsóbb szokásos fuvarozási módtól eltérő fuvarozási módot választott. A Szolgáltató jogosult a visszatérítést mindaddig visszatartani, amíg vissza nem kapta a terméket, vagy a Fogyasztó nem igazolta hitelt érdemlően, hogy azt visszaküldte: a kettő közül a Szolgáltató a korábbi időpontot veszi figyelembe.

A Fogyasztó az elállási joga gyakorlása esetén nem viseli az alábbi költségeket:

a) a szolgáltatás nyújtására irányuló szerződés teljesítésének teljes vagy részleges költségeit, ha

aa) a Szolgáltató az elállás határidejére és egyéb feltételeire, és/vagy arra való tájékoztatási kötelezettségének – miszerint a Fogyasztó hogyan köteles megtéríteni elállás esetén a Szolgáltató ésszerű költségeit, ha a teljesítés megkezdését követően gyakorolja a Kormányrendelet szerinti felmondási jogát  –  nem tett eleget;

ab) a Fogyasztó nem kérte a Kormányrendelet szerint a szolgáltatás teljesítésének megkezdését a határidő lejárta előtt;

b) a nem tárgyi adathordozón nyújtott digitális adattartalom szolgáltatásának teljes vagy részleges költségeit, ha

ba) a Fogyasztó nem adta kifejezett, előzetes beleegyezését ahhoz, hogy a teljesítés a meghatározott határidő lejárta előtt megkezdődjön,

bb) a Fogyasztó a ba) pont szerinti beleegyezése megadásával egyidejűleg nem nyilatkozott annak tudomásulvételéről, hogy beleegyezésével elveszti az elállási jogát, vagy

bc) a Szolgáltató elmulasztotta megadni a Kormányrendeletben előírt visszaigazolást.

A Szolgáltató általi visszatérítés az eredeti ügyletnél alkalmazott fizetési móddal egyezően történik, kivéve, ha a Fogyasztó más fizetési mód igénybevételéhez kifejezetten a hozzájárulását adja; e visszatérítési mód alkalmazásából kifolyólag a Fogyasztót semmilyen többletköltség nem terheli. Nem illeti meg a Szolgáltatót a visszatartás joga, ha vállalta, hogy a terméket maga fuvarozza vissza.

A Fogyasztó kizárólag akkor vonható felelősségre a termékben bekövetkezett értékcsökkenésért, ha az a termék jellegének, tulajdonságainak és működésének megállapításához szükséges használatot meghaladó igénybevétel miatt következett be.

6.2. A Fogyasztót mely esetekben nem illeti meg az elállási jog

A Fogyasztó nem gyakorolhatja elállási jogát

a) a szolgáltatás nyújtására irányuló szerződés esetében a szolgáltatás egészének teljesítését követően, ha a Szolgáltató a teljesítést a Fogyasztó kifejezett, előzetes beleegyezésével kezdte meg, és a Fogyasztó tudomásul vette, hogy a szolgáltatás egészének teljesítését követően felmondási jogát elveszíti;

b) olyan termék vagy szolgáltatás tekintetében, amelynek ára, illetve díja a pénzpiac Szolgáltató által nem befolyásolható, a fent meghatározott határidő alatt is lehetséges ingadozásától függ;

c) olyan nem előre gyártott termék esetében, amelyet a Fogyasztó utasítása alapján vagy kifejezett kérésére állítottak elő, vagy olyan termék esetében, amelyet egyértelműen a Fogyasztó személyére szabtak;

d) romlandó vagy minőségét rövid ideig megőrző termék tekintetében;

e) olyan zárt csomagolású termék tekintetében, amely egészségvédelmi vagy higiéniai okokból az átadást követő felbontása után nem küldhető vissza;

f) olyan termék tekintetében, amely jellegénél fogva az átadást követően elválaszthatatlanul vegyül más termékkel;

g) olyan alkoholtartalmú ital tekintetében, amelynek tényleges értéke a Szolgáltató által nem befolyásolható módon a piaci ingadozásoktól függ, és amelynek áráról a felek az adásvételi szerződés megkötésekor állapodtak meg, azonban a szerződés teljesítésére csak a megkötéstől számított harmincadik napot követően kerül sor;

h) olyan szolgáltatói szerződés esetében, amelynél a Szolgáltató a Fogyasztó kifejezett kérésére keresi fel a Fogyasztót sürgős javítási vagy karbantartási munkálatok elvégzése céljából;

i) lezárt csomagolású hang-, illetve képfelvétel, valamint számítógépes szoftver példányának adásvétele tekintetében, ha az átadást követően a Fogyasztó a csomagolást felbontotta;

j) hírlap, folyóirat és időszaki lap tekintetében, az előfizetéses szerződések kivételével;

k) nyilvános árverésen megkötött szerződések esetében;

l) lakáscélú szolgáltatás kivételével szállásnyújtásra irányuló szerződés, fuvarozás, személygépjármű-kölcsönzés, étkeztetés vagy szabadidős tevékenységekhez kapcsolódó szolgáltatásra irányuló szerződés esetében, ha a szerződésben meghatározott teljesítési határnapot vagy határidőt kötöttek ki;

m) a nem tárgyi adathordozón nyújtott digitális adattartalom tekintetében, ha a Szolgáltató a Fogyasztó kifejezett, előzetes beleegyezésével kezdte meg a teljesítést, és a Fogyasztó e beleegyezésével egyidejűleg nyilatkozott annak tudomásul vételéről, hogy a teljesítés megkezdését követően elveszíti az elállási  jogát.

7. Szavatosság

7.1. Kellékszavatosság

A Fogyasztó a Szolgáltató hibás teljesítése esetén a Szolgáltatóval szemben kellékszavatossági igényt érvényesíthet a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény rendelkezéseinek megfelelően.

Fogyasztói szerződés esetén a Fogyasztónak minősülő Fogyasztó az átvétel időpontjától számított 2 éves elévülési határidő alatt érvényesítheti szavatossági igényeit, azokért a termékhibákért, amelyek a termék átadása időpontjában már léteztek. Két éves elévülési határidőn túl kellékszavatossági jogait a Fogyasztó érvényesíteni már nem tudja.

Nem a Fogyasztóval kötött szerződés esetén a Fogyasztó az átvétel időpontjától számított 1 éves elévülési határidő alatt érvényesítheti szavatossági igényeit.

Nem számít bele ugyanakkor az elévülési időbe a kijavítási időnek az a része, amely alatt a Fogyasztó a dolgot rendeltetésszerűen nem tudja használni. A dolognak a kicseréléssel vagy a kijavítással érintett részére a kellékszavatossági igény elévülése újból kezdődik. Ezt a szabályt kell alkalmazni arra az esetre is, ha a kijavítás következményeként új hiba keletkezik.

A Fogyasztó – választása szerint – az alábbi kellékszavatossági igényekkel élhet: Kérhet kijavítást vagy kicserélést, kivéve, ha ezek közül a Vásárló által választott igény teljesítése lehetetlen vagy a Szolgáltató számára más igénye teljesítéséhez képest aránytalan többletköltséggel járna, figyelembe véve a szolgáltatás hibátlan állapotban képviselt értékét, a szerződésszegés súlyát és a kellékszavatossági jog teljesítésével a jogosultnak okozott érdeksérelmet. Ha a kijavítást vagy a kicserélést a Fogyasztó nem kérte, illetve nem kérhette, úgy igényelheti az ellenszolgáltatás arányos leszállítását vagy a hibát a Szolgáltató költségére a Fogyasztó is kijavíthatja, illetve mással kijavíttathatja vagy – végső esetben – a szerződéstől is elállhat, feltéve hogy a Szolgáltató a kijavítást vagy a kicserélést nem vállalta, e kötelezettségének – a dolog tulajdonságaira és a Fogyasztó által elvárható rendeltetésére figyelemmel, megfelelő határidőn belül, a Fogyasztó érdekeit kímélve – nem tud eleget tenni, vagy ha a Fogyasztónak a kijavításhoz vagy kicseréléshez fűződő érdeke megszűnt. Jelentéktelen hiba miatt azonban elállásnak nincs helye.

Választott kellékszavatossági jogáról a Fogyasztó egy másikra is áttérhet, az áttérés költségét azonban Fogyasztó viseli, kivéve, ha az indokolt volt, vagy arra a Szolgáltató adott okot.

A Fogyasztó köteles a hibát annak felfedezése után haladéktalanul, de nem később, mint a hiba felfedezésétől számított kettő (2) hónapon belül közölni.

A Fogyasztó közvetlenül a Szolgáltatóval szemben érvényesítheti kellékszavatossági igényét.

A teljesítést (vagyis a kiszállítást, átvételt) követő hat hónapon belül felismert hiba esetén ellenkező bizonyításig vélelmezni kell, hogy a hiba már a teljesítés időpontjában fennállt, kivéve, ha e vélelem a hiba jellegével, vagy a termék természetével összeegyeztethetetlen. A Szolgáltató csak akkor mentesül a szavatosság alól, ha ezt a vélelmet megdönti, vagyis bizonyítja, hogy a termék hibája a Fogyasztó részére történő átadást követően keletkezett. Ennek alapján a Szolgáltató nem köteles a Fogyasztó kifogásának helyt adni, ha megfelelően bizonyítja, hogy a hiba oka, a termék nem rendeltetésszerű használatának következménye. A teljesítést követő hat hónap elteltével azonban a bizonyítási teher megfordul, vagyis vita esetén a Fogyasztónak kell bizonyítania, hogy a hiba már a teljesítés időpontjában fennállt.

7.2. Termékszavatosság

Termékszavatosság kizárólag ingó dolognak (termék) közvetlenül Fogyasztó részére történő értékesítése esetén annak hibája miatt merülhet fel. Ez esetben a Fogyasztónak minősülő megrendelő – választása szerint – a 7.1. pontban meghatározott jogát, vagy a termékszavatossági igényt a gyártóval szemben érvényesítheti.

Termékszavatossági igényként a Fogyasztó kizárólag a hibás termék kijavítását vagy – ha a kijavítás megfelelő határidőn belül, a fogyasztó érdekeinek sérelme nélkül nem lehetséges – kicserélését kérheti.

A termék akkor minősül hibásnak, ha az nem felel meg a forgalomba hozatalakor hatályos minőségi követelményeknek vagy pedig, ha nem rendelkezik a gyártó által adott leírásban szereplő tulajdonságokkal.

Termékszavatossági igényét a Fogyasztó a termék gyártó általi forgalomba hozatalától számított két (2) éven belül érvényesítheti. E határidő elteltével e jogosultságát elveszti.

A Fogyasztó a termékszavatossági igényét kizárólag az ingó dolog gyártójával (előállítójával) vagy forgalmazójával szemben gyakorolhatja.

A termék hibáját termékszavatossági igény érvényesítése esetén a Fogyasztónak kell bizonyítania.

A gyártó (forgalmazó) kizárólag akkor mentesül termékszavatossági kötelezettsége alól, ha bizonyítani tudja, hogy:

a terméket nem üzleti tevékenysége vagy önálló foglalkozása körében gyártotta, illetve hozta forgalomba, vagy
a hiba a tudomány és a technika állása szerint a forgalomba hozatal időpontjában nem volt felismerhető vagy
a termék hibája jogszabály vagy kötelező hatósági előírás alkalmazásából ered.

A gyártónak (forgalmazónak) a mentesüléshez elegendő egy okot bizonyítania.

Ugyanazon hiba miatt kellékszavatossági és termékszavatossági igény egyszerre, egymással párhuzamosan nem érvényesíthető. Termékszavatossági igény eredményes érvényesítése esetén azonban a kicserélt termékre, illetve kijavított részre vonatkozó kellékszavatossági igényét a Fogyasztó a gyártóval szemben érvényesítheti.

7.3. Jótállás

Az egyes tartós fogyasztási cikkekre vonatkozó kötelező jótállással kapcsolatban az egyes tartós fogyasztási cikkekre vonatkozó kötelező jótállásról szóló 151/2003. (IX. 22.) Korm. rendelet tartalmaz előírásokat. A rendelet (tárgyi) hatálya csakis az új, Magyarország területén kötött fogyasztói szerződés keretében értékesített és a rendelet mellékletében felsorolt termékekre vonatkozik.

A kormányrendelet mellékletében felsorolt tartós fogyasztási cikkek tekintetében a kötelező jótállás 1 év, melynek kezdő időpontja a termék Fogyasztónak történő átadásának a napja, vagy ha az üzembe helyezést a Szolgáltató vagy annak megbízottja végzi, az üzembe helyezés napja.

A Szolgáltató jótállási kötelezettsége alól csak abban az esetben mentesül, ha bizonyítja, hogy a hiba oka a teljesítés után keletkezett.

Ugyanazon hiba miatt a Fogyasztó kellékszavatossági és jótállási igényt, illetve termékszavatossági és jótállási igényt egyszerre, egymással párhuzamosan nem érvényesíthet, egyébként viszont a Fogyasztót a jótállásból fakadó jogok az 7.1. és a 7.2. pontban meghatározott jogosultságoktól függetlenül megilletik.

7.4. Szavatossági, jótállási igények érvényesítése

A szavatossági igényeit a Fogyasztó az alábbi elérhetőségeken érvényesítheti:

Név: MACRO BUDAPEST Kft.

Székhely: 1115 Budapest, Tétényi út 8.

Képviselő neve: Karner Istvánné ügyvezető

Papp  Miklósné cégvezető

E-mail cím: annamaria.papp@macrobudapest.hu

Telefonszám: +36-1/206-5702

Fax: +36-1/203-0341

8. Jogérvényesítési lehetőségek

8.1. Panaszügyintézés helye, ideje, módja

A Fogyasztó a termékkel vagy a Szolgáltató tevékenységével kapcsolatos Fogyasztói kifogásait az alábbi elérhetőségeken terjesztheti elő:

Név: MACRO BUDAPEST Kft.

Székhely: 1115 Budapest, Tétényi út 8.

Képviselő neve: Karner Istvánné ügyvezető

Papp  Miklósné  cégvezető

E-mail cím: . annamaria.papp@macrobudapest.hu

Telefonszám: +36-1/206-5702

Fax: +36-1/203-0341

A Fogyasztó a Szolgáltatónak, illetve a Szolgáltató érdekében vagy javára eljáró személynek a termék Fogyasztó részére történő forgalmazásával, illetve értékesítésével közvetlen kapcsolatban álló magatartására, tevékenységére vagy mulasztására vonatkozó panaszát szóban vagy írásban közölheti a Szolgáltatóval.

A Szolgáltató a szóbeli panaszt azonnal megvizsgálja, és szükség szerint orvosolja. Ha a Fogyasztó a panasz kezelésével nem ért egyet, vagy a panasz azonnali kivizsgálása nem lehetséges, a Szolgáltató a panaszról és az azzal kapcsolatos álláspontjáról haladéktalanul jegyzőkönyvet vesz fel, és annak egy másolati példányát

a) személyesen közölt szóbeli panasz esetén helyben a Fogyasztónak átadja,

b) telefonon vagy egyéb elektronikus hírközlési szolgáltatás felhasználásával közölt szóbeli panasz esetén a Fogyasztónak legkésőbb az érdemi válasszal egyidejűleg megküld,

egyebekben pedig az írásbeli panaszra vonatkozó jogszabályi előírások szerint köteles eljárni.

A Szolgáltató a telefonon vagy egyéb elektronikus hírközlési szolgáltatás felhasználásával közölt szóbeli panasz esetén a Fogyasztónak legkésőbb az érdemi válasszal egyidejűleg megküldi a jegyzőkönyv másolati példányát.

Minden egyéb esetben a Szolgáltató az írásbeli panaszra vonatkozó szabályok szerint jár el.

A Szolgáltató a hozzá írásban érkezett panaszt 30 napon belül érdemben megválaszolja és intézkedik annak közlése iránt. Az intézkedés jelen ÁSZF értelmében a válasz postára adását jelenti.

A panasz elutasítása esetén a Szolgáltató az elutasítás indokáról tájékoztatja a Fogyasztót.

A panasz elutasítása esetén a Szolgáltató köteles a Fogyasztót írásban tájékoztatni arról, hogy panaszával – annak jellege szerint – mely hatóság vagy a békéltető testület eljárását kezdeményezheti. Meg kell adni az illetékes hatóság, illetve a vállalkozás székhelye szerinti békéltető testület levelezési címét.

8.2. Szavatossági igények érvényesítése

Szavatossági igénye érvényesítésekor a szerződés megkötését a Fogyasztónak kell bizonyítania. Ha a Szolgáltató a szerződés megkötését vitatja, köteles felhívni a fogyasztó figyelmét a panasztétel lehetőségére és a panasz intézésének – a fogyasztóvédelemről szóló törvényben foglaltakkal összhangban álló – módjára (lásd 8.1. és 8.3. pont).

A szerződés megkötését bizonyítottnak kell tekinteni, ha az ellenérték megfizetését igazoló bizonylatot – az általános forgalmi adóról szóló törvény alapján kibocsátott számlát vagy nyugtát – a Fogyasztó bemutatja.

A Szolgáltató a Fogyasztó nála bejelentett szavatossági vagy jótállási igényéről jegyzőkönyvet köteles felvenni, amelyben rögzíti

a) a Fogyasztó nevét, címét, valamint nyilatkozatát arról, hogy hozzájárul a jegyzőkönyvben rögzített adatainak a rendeletben meghatározottak szerinti kezeléséhez,

b) a Fogyasztó és a Szolgáltató közötti szerződés keretében eladott ingó dolog megnevezését, vételárát,

c) a szerződés Szolgáltató általi teljesítésének időpontját,

d) a hiba bejelentésének időpontját,

e) a hiba leírását,

f) szavatossági vagy jótállási igénye alapján a Fogyasztó által érvényesíteni kívánt jogot, továbbá

g) az (5) bekezdés szerinti eset kivételével a szavatossági vagy jótállási igény rendezésének módját vagy az igény, illetve az az alapján érvényesíteni kívánt jog elutasításának indokát.

Ha a Szolgáltató szavatossági vagy jótállási kötelezettségének a Fogyasztó által érvényesíteni kívánt jogtól eltérő módon tesz eleget, ennek indokát a jegyzőkönyvben meg kell adni.

A jegyzőkönyvnek tájékoztatást kell tartalmaznia arról, hogy fogyasztói jogvita esetén a Fogyasztó a megyei (fővárosi) kereskedelmi és iparkamarák mellett működő békéltető testület eljárását is kezdeményezheti.

A jegyzőkönyv másolatát haladéktalanul, igazolható módon a Fogyasztó rendelkezésére kell bocsátani.

Ha a Szolgáltató a Fogyasztó szavatossági vagy jótállási igényének teljesíthetőségéről annak bejelentésekor nem tud nyilatkozni, álláspontjáról – az igény elutasítása esetén az elutasítás indokáról és a békéltető testülethez fordulás lehetőségéről is – öt munkanapon belül, igazolható módon köteles értesíteni a Fogyasztót.

A Szolgáltató a Fogyasztó szavatossági vagy jótállási igényéről felvett jegyzőkönyvet az annak felvételétől számított három évig köteles megőrizni, és azt az ellenőrző hatóság kérésére bemutatni.

A szavatossági vagy jótállási igény bejelentése nem minősül a fogyasztóvédelemről szóló törvény szerinti panasznak.

A Szolgáltatónak törekednie kell arra, hogy a kijavítást vagy kicserélést legfeljebb tizenöt napon belül elvégezze.

Kijavításra vagy – ha a vállalkozás a fogyasztó szavatossági vagy jótállási igényének teljesíthetőségéről annak bejelentésekor nem tud nyilatkozni – a szavatossági vagy jótállási igény teljesíthetőségének vizsgálata érdekében az ingó dolgot elismervény ellenében kell átvenni, amelyen fel kell tüntetni

a) a fogyasztó nevét és címét,

b) a dolog azonosításához szükséges adatokat,

c) a dolog átvételének időpontját, továbbá

d) azt az időpontot, amikor a fogyasztó a kijavított dolgot átveheti.

Az átvétel igazolása a szavatossági vagy jótállási igényről felvett jegyzőkönyvben is teljesíthető.

8.3. Egyéb jogérvényesítési lehetőségek

Amennyiben a Szolgáltató és a Fogyasztó között esetlegesen fennálló fogyasztói jogvita a Szolgáltatóval való tárgyalások során nem rendeződik, az alábbi jogérvényesítési lehetőségek állnak nyitva a Fogyasztó számára:

Panasztétel a fogyasztóvédelmi hatóságnál (Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatóság területi felügyelőségeinél, melyeket a www.nfh.hu honlapon megtalálhat)
Békéltető testület eljárásának kezdeményezése: a Szolgáltató székhelye szerint a Budapesti Kereskedelmi és Iparkamara mellett működő Budapesti Békéltető Testület az illetékes (Címe: 1016 Budapest, Krisztina krt. 99., telefon: 06-1-488-2131, fax: 06-1-488-2186, E-mail: bekelteto.testulet@bkik.hu)

Bírósági eljárás kezdeményezése.

9. Egyéb

9.1. ÁSZF, árak módosítása

A Szolgáltató jelen ÁSZF-et, a honlapon forgalmazott termékek árait és egyéb feltüntetett árakat nem visszamenőleges hatállyal bármikor módosíthatja, a módosítás a honlapon történő közzétételt követően lép életbe, és csak az életbe lépést követő tranzakciókra érvényes.

9.2. Technikai korlátok

A honlapon történő vásárlás feltételezi a Fogyasztó részéről az Internet lehetőségeinek és korlátainak ismeretét és elfogadását, különös tekintettel a technikai teljesítményekre és a felmerülő hibákra. A Szolgáltatót nem terheli felelősség, ha bármilyen működési hiba észlelhető az internetes hálózatban, ami megakadályozza a honlap működését és a vásárlást.

9.3. Adatvédelmi szabályzat

A szolgáltató adatvédelmi szabályzata a következő címen érhető el:  www.macrobudapest.hu
Jelen Általános Szerződési Feltételek hatályba lépésének ideje: 2014. 08. 01.